واحدفرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد هیچ دعائی بالاترازاین نیست که خدا ما را از خودش دور نکندوهیچ دردی هم بالاترازدردهجران نیست . اگر می گویند ذکر کنید ، منظور این نیست که یک تسبیح دستمون بگیریم و بگوییم: یا الله ، یا رحمان ، یا رحیم و ... ،اسم ببریم! اینها ذکر نیست. ذکر اینست که او در کل زندگی ما حضور داشته باشه. اگر یک اسم خدا جمیل است، پس باید در معماریمان باشد، توی رفتارهایمان باشد، تو لباسمون باشد تو ظاهر و باطنمون باید باشد، تو صحبت کردنمون باید باشد. کو جمیل!؟ که تو می گویی من ذاکرم! هر کس ذاکر نباشد به اسماء الله زندگیش سخت می شود، معیشتش تنگ می شود . http://farhangdkh.mihanblog.com 2018-07-22T17:01:46+01:00 text/html 2018-07-15T12:28:34+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور تبریک به مناسبت راهیابی دانشجویان دانشکده فنی خرم اباد به مسابقات فرهنگی وهنری مرحله کشوری http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2166 <div style="text-align: justify;">تبریک به دانشجویان سخت کوش دانشکده فنی وحرفه ای خرم اباد به مناسبت ورودبه مرحله کشوری جشنواره قرآن وعترت&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">مهساشیری والهه امیری دررشته طراحی پوستر ،شهین نظرزاده دررشته کتبی مسابقات صحیفه سجادیه ،وعظیم صفری درمسابقات کتبی احکام&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">وباآرزوی موفقیت روزافزون برای دانشجویان عزیز.&nbsp;</div> text/html 2018-07-15T12:14:02+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور میلاد بانوی مهر و وفا، مظهر جود و سخا، حضرت معصومه علیهاالسلام وروز دختر مبارک باد http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2164 <br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31);"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31);"><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31);">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px; text-align: center;"><a target="_blank" title="اس ام اس ولادت حضرت معصومه و روزدختر" href="http://www.beytoote.com/fun/sms/sms-birth-hazrat-masumeh.html" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(29, 112, 196); font-size: 12px; font-family: tahoma;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu1227.jpg" alt="اس ام اس ولادت حضرت معصومه وروزدختر" title="اس ام اس ولادت حضرت معصومه وروزدختر" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; max-width: 100%; font-family: inherit; width: 297.797px; height: auto;"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(255, 0, 0);">**********************</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">من از تو گلبنی بهتر ندیدم&nbsp; / ز تو باغ گلی خوشتر ندیدم</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">میان این همه گلهای عالم / گلی خوشبوتر از دختر ندیدم</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">روز دختر مبارک</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(255, 0, 0);">**********************</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">پدرپیرایه جان است، دختر / صفای باغ رضوان است،دختر</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">تو را در گلشن جان وقت پاییز /&nbsp; بهار سبز قرآن است،دختر</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">روزت مبارک</p> text/html 2018-07-12T08:43:23+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور 21 تیرماه؛ روز حجاب و عفاف http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2163 <strong style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: inherit; text-align: justify; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">21 تیرماه؛ روز حجاب و عفاف</strong> <div><strong style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: inherit; text-align: justify; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><br style="font-weight: 400; text-align: start; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br style="font-weight: 400; text-align: start; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><p class="imgarticle" style="font-weight: 400; margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; font-size: 11.2px;"><a title="روز حجاب و عفاف،حجاب،21 تیر روز عفاف و حجاب" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/day3-hijab2-chastity.html" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(29, 112, 196); font-size: 12px; font-family: tahoma;"><img title="21 تیر روز عفاف و حجاب" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe2259-hijab-day.jpg" alt="حجاب, روز حجاب و عفاف, 21 تیر روز عفاف و حجاب" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 15px 0px 0px; padding: 2px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; max-width: 100%; font-family: inherit; width: 297.797px; height: auto;"></a></p><p style="font-weight: 400; margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; font-size: 8pt; color: rgb(255, 102, 0);">21 تیر سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز حجاب نامگذاری شد</p></strong></div> text/html 2018-07-10T00:53:33+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور نماز واحادیث مخصوص http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2162 <p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit; font-size: 8pt;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">امام باقر علیه السلام در مورد نماز فرمودند:</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">مَن اَتَمَّ رُکوعَهُ لَم تَدخُلهُ وَحشَةٌ فی القَبر.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">هر که رکوع نمازش را کامل انجام دهد هیچ ترس و وحشتی در قبر با سراغش نمی آید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">(کافی(ط-الاسلامیه) ج 3، ص 321، ح 7)</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px;"><img title="حدیث در مورد نماز و فواید آن" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/funy131.jpg" alt="حدیث در مورد نماز,حدیث در مورد نماز اول وقت, حدیث درباره نماز خواندن" width="300px" height="25px" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); margin: 15px 0px 0px; padding: 2px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; max-width: 100%; font-family: inherit; width: 297.797px; height: auto;">۷</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit; font-size: 8pt;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">حدیثی از پیامبر گرامی (ص) در مورد نماز :</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">نماز از آداب ( اولیه ) دین است، و آن مایه خشنودی خدا ، و راه و روش پیامبران الهی است.&nbsp; (بحارالانوار جلد 82 صفحه 231 )</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px;"><img title="حدیث درباره نماز" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/funy131.jpg" alt="حدیث در مورد نماز اول وقت,حدیث در مورد نماز,حدیث درباره نماز" width="300px" height="25px" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); margin: 15px 0px 0px; padding: 2px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; max-width: 100%; font-family: inherit; width: 297.797px; height: auto;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; font-size: 8pt; color: rgb(255, 102, 0);"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit; font-size: 8pt;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">حدیثی از امام رضا</strong>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">علیه السلام در مورد نماز:</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">ان الصلوة احسن صورة خلقها الله<br style="font-family: inherit;">به درستی نماز نیکوترین صورتی است که خدا آن را خلق کرد.<br style="font-family: inherit;">( جامع احادیث الشیعه ، ج 4، ص 50 )</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2018-07-10T00:46:13+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور شهادت امام صادق ع تسلیت باد http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2161 <span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.2px; text-align: center;">ای ششم پیشوای اهل ولا</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px; text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.2px; text-align: center;">خلق را رهبری به دین هدی</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px; text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.2px; text-align: center;">پای تا سر خدانمایی تو</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px; text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.2px; text-align: center;">هم ز سر تا بپای صدق و صفا</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px; text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.2px; text-align: center;">زهر منصور زد شرر به دلت</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px; text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.2px; text-align: center;">آب شد پیکرت ز زهر جفا</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px; text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.2px; text-align: center;">خون شد از داغ تو دل شیعه</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 11.2px; text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.2px; text-align: center;">عالم از ماتم تو غرق عزا</span> text/html 2018-07-02T03:26:05+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور زندگینامه شهید آیت الله صدوقی(ره)-شهید صدوقی؛ چهارمین شهید محراب http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2160 <img src="http://ejna.ir/documents/25773/ee418eb9-3af8-4bd9-b76d-0c603057c1de?t=1498944941&amp;imageThumbnail=3" alt="نتیجه تصویری برای شهادت آيت الله صدوقي چهارمين شهيد محراب و امام جمعه يزد به دست منافقين"> <div><h2 style="margin: 0.6em 0px; padding: 0px; font-family: BMitra; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="margin: 0.6em 0px;"><font size="4">یازدهم تیر ۱۳۶۱ آیت‌الله شیخ محمد صدوقی، امام جمعه و نماینده امام خمینی (ره)</font></span></h2><h2 style="margin: 0.6em 0px; padding: 0px; font-family: BMitra; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="margin: 0.6em 0px;"><font size="4">&nbsp;در یزد به دست جوانی ۲۵ ساله که وابسته به سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بود، به شهادت رسید.</font></span></h2></div><div><span style="margin: 0.6em 0px;"><span style="color: rgb(150, 150, 150); font-family: bmitra; font-size: 20px; text-align: justify;">شهید صدوقی؛ چهارمین شهید محراب یازدهم تیرماه مصادف با ترور و شهادت آیت ا... صدوقی از یاران دیرین نهضت اسلامی و از افراد موثر جریان انقلاب اسلامی توسط عوامل استکبار است.</span></span></div> text/html 2018-06-30T09:48:26+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور عملیات کربلای یک و آزاد سازی مهران http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2159 <img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/4/8/1128778_132.jpg" title="بررسی عملیات کربلای یک و آزاد سازی مهران" alt="بررسی عملیات کربلای یک و آزاد سازی مهران" width="606" height="340" class="img-responsive" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Arial; font-size: 14px; text-align: justify; box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"> <div><br></div><div><img src="http://cdn.mashreghnews.ir/d/2017/07/01/4/1976957.jpg" alt="نتیجه تصویری برای عکس آزاد سازی مهران"></div> text/html 2018-06-28T09:35:45+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور یادوخاطره شهیدبهشتی گرامی باد http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2158 <span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; text-align: justify;"><span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">به سال ۱۳۲۵ یعنی در هجدهمین بهار زندگی خود به قم عزیمت کرد و در کنار تحصیل علوم دینی، در سال ۱۳۲۷ موفق به دریافت دیپلم ادبی در امتحانات متفرقه شد. در‌‌ همان سال، وارد دانشکده الهیات معقول و منقول شد و در سال ۱۳۳۰ با دریافت درجه لیسانس به قم بازگشت و در دبیرستان حکیم نظامی مشغول تدریس زبان انگلیسی شد.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; text-align: justify;"><div align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim;"><img alt="نگاهی به زندگی‌نامه‌ شهید بهشتی از تولد تا شهادت" title="نگاهی به زندگی‌نامه‌ شهید بهشتی از تولد تا شهادت" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/2/4730963_702.jpg" height="360" width="550" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; text-align: justify;"><span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">در سال ۱۳۳۱ ازدواج نمود که حاصل این پیوند، دو پسر و دو دختر بود. وی در سال ۱۳۳۳، دبیرستان دین و دانش قم را تأسیس نمود و تا سال ۱۳۴۲ سرپرستی آن را برعهده داشت. در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸، دوره دکترای فلسفه الهیات را گذراند سپس، با شرکت فعال در مبارزات سال‌های ۴۱ و ۴۲ از سوی ساواک مجبور به عزیمت از شهر قم به تهران گردید.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; text-align: justify;"><span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">این شهید راست قامت تاریخ به پیشنهاد و درخواست آیت الله حائری رحمه الله و آیت الله میلانی رحمه الله به هامبورگ عزیمت و سرپرستی مسجد و تشکل مذهبی جوانان آن شهر را عهده دار و به فعالیت‌های عمیق دینی و فرهنگی پرداخت. در طی این مدت سفرهایی به عربستان، سوریه، لبنان، ترکیه و عراق (به منظور دیدار امام رحمه الله) انجام داد.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; text-align: justify;"><span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">سرانجام در سال ۱۳۴۹، به ایران بازگشت و به فعالیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی روی آورد. در این مدت، چندین بار توسط ساواک دستگیر و روانه زندان شد. در آذر ماه ۱۳۵۷ به فرمان امام خمینی رحمه الله شورای انقلاب را تشکیل داد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره به عنوان ایدئولوگ و لیدر در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی به فعالیت می‌پرداخت.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; text-align: justify;"><div align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim;"><img alt="نگاهی به زندگی‌نامه‌ شهید بهشتی از تولد تا شهادت" title="نگاهی به زندگی‌نامه‌ شهید بهشتی از تولد تا شهادت" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/2/4730962_216.jpg" height="360" width="550" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; text-align: justify;"><span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">حزب جمهوری اسلامی را با هدف تربیت و شناسایی نخبگان سیاسی فرهنگی پایه گذاری نمود</span> text/html 2018-06-27T04:11:16+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور بازخوانی واقعه ششم تیرماه 1360 ؛ سالروز ترور نافرجام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط منافقین http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2157 <h1 class="first-title" itemprop="headline" style="font-family: inherit; text-align: right; box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 20px; margin: 10px 0px; line-height: 1.4em; color: rgb(51, 51, 51);">بازخوانی واقعه ششم تیرماه 1360 ؛&nbsp;</h1><h1 class="first-title" itemprop="headline" style="font-family: inherit; text-align: right; box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 20px; margin: 10px 0px; line-height: 1.4em; color: rgb(51, 51, 51);">سالروز ترور نافرجام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط منافقین</h1><div><img src="https://media.isna.ir/oldcontent?th=3&amp;n=pics/1384/5/Politic/68.jpg" alt="" class="legacy" title="بازخوانی واقعه ششم تیرماه 1360 ؛ سالروز ترور نافرجام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط منافقین" itemprop="image" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRAN, verdana, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify; box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 600px; display: block; margin: 0px; width: 328.328px; height: auto !important;"></div> text/html 2018-06-26T04:44:41+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور زندگینامه ایت الله بروجردی http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2156 <img src="https://nasimfun.com/wp-content/uploads/2017/12/download-6.jpg" alt="نتیجه تصویری برای سید محمدحسن طباطبایی بروجردی"> <div><br></div><div><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: SYekan; font-size: 14px; text-align: justify;">ایت الله سید حسین بروجردی طباطبائی یکی از علمای به نام و از مراجع تقلید بزرگ آن زمان بود .ایشان علاوه بر تربیت شاگردانی برزگ همچون امام خمینی و&nbsp; …تالیف کتابهای فراوان در زمینه های گوناگون در مبارزه بر علیه رژیم پهلوی تلاش های بسیاری کردند .</p><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: SYekan; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><h2 style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 400; font-family: SYekan, tahoma; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 102, 0);">ولادت</span></h2><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: SYekan; font-size: 14px; text-align: justify;">سید حسین بروجردی در صفر سال ۱۲۹۲ق در بروجرد به دنیا آمد. پدرش سید علی طباطبایی، از علمای شهر و مادرش سیده آغابیگم، دختر سید محمدعلی طباطبائی بود. نسب ایشان، با ۳۲ واسطه به امام دوم شیعیان&nbsp;<strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 153, 0);"><a href="https://nasimfun.com/imam-hassan-biography/" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 153, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">حسن مجتبی</a>&nbsp;</span></strong>می‌رسد.</p><h2 style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 400; font-family: SYekan, tahoma; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 16px; text-align: justify;"></h2><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: SYekan; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p></div> text/html 2018-06-26T04:41:38+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور حجاب وپوشش دراسلام http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2155 <h2 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: right;"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/1418811971078020.jpg" alt="تصویر مرتبط"></h2><div><br></div><h2 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: right;"><br></h2><h2 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: right;"><br></h2><h2 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: right;"><font color="#000099"><a href="http://salamhejab.blogfa.com/post-2.aspx" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-decoration-line: none;">آثار و اهمیت حجاب در اسلا</a>م</font></h2><div class="postbody" style="margin: 0px auto; padding: 5px 0px 10px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px; text-align: right;"><div class="postcontent" style="margin: 0px auto; padding: 0px 5px; font-size: 9pt; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><p align="right" style="font-size: 9pt; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></font><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">حجاب همواره بخشی عمده از رسالت انبیاء و اولیاء ادیان و علما بوده است به طوری که یکی از وظایف علمای دین و جامعه مقوله عفاف است. اساس اسلام سعادت و نجات آدمی است و باورهای دینی و احکام اخلاقی و فقهی در احکام الهی مربوط به پوشش زن نیز با این فلسفه و حکمت حکیمانه صادر شده است. زن با رعایت حجاب اسلامی، به تهذیب و تزکیه نفس و ملکات نفسانی پرداخته و قرب الهی را فراهم ساخته و زمینه رشد معنوی مردان را هم در اثر حفظ نگاه فراهم می کند. حجاب از کارکرد اجتماعی نیز برخوردار است، غرایز و التهاب جسمی و معاشرتهای بی بندوبار را کنترل و بر تحکیم نظام خانواده افزوده و از انحلال کانون محکم زناشویی جلوگیری و امنیت اجتماعی را فراهم می سازد. حجاب و پوشش اسلامی و به تبع آن، حفظ نظام خانواده نیز از آن رو ارزش دارند که تامین کننده سعادت آدمی و منشاء قرب الهی هستند.</font></font></p><div><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></font></font></div></div></div> text/html 2018-06-26T04:05:29+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور برگرداندن معتاد (صاحب عادت) از عادتش، مانند معجزه است .امام عسکری ع http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2148 <p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/hhh925.jpg" alt="درمان اعتیاد, درمان اعتیاد شیشه, روشهای درمان اعتیاد"></p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">به مناسبت</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">((روز جهانی مبارزه با مواد مخدر))</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">درمان اعتیاد، امری سهل و آسان نیست و شیبه معجزه می باشد، اما با تصمیم جدی و اراده قوی امکان پذیر است. امام عسکری (ع) فرمود</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">: «<strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(28, 145, 224) !important;">رَدُّ الْمُعْتَادِ عَنْ عَادَتِهِ کالْمُعْجِزة</strong>؛<a href="https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/49410/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF#_edn1" name="_ednref1" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10.5px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[1]</span></span></a></p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">برگرداندن معتاد (صاحب عادت) از عادتش، مانند معجزه است.» شایان ذکر است، این راه کارها بعد از سم زدایی و درمان جسمی در مراکز اقامتی و یا کمپ های ترک اعتیاد، بیشتر کاربرد خواهد داشت.</p> text/html 2018-06-23T04:40:14+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور مناجات امام سجاد(ع) http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2147 <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#111111" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="100%"> <p dir="rtl" align="justify"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/8/5/5342913_691.jpg"></p><p dir="rtl" align="justify"><b><font color="#003300" face="Mihan-Iransans">مناجات امام سجاد(ع)&nbsp;&nbsp; <br></font></b></p><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><font face="Mihan-Iransans">االهی&nbsp;مَنْ ذَاالَّذى ذاقَ حَلاوَةَ مَحَبَّتِكَ فَرامَ مِنْكَ بَدَلاً وَمَنْ ذَاالَّذى‎</font></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">خدایا نیست كه شیرینى محبت تو را چشیده باشد و جز تو آهنگ دیگرى را بكند و كیست كه به مقام‎</font></div><p dir="rtl" align="justify"><b><font color="#003300" face="Mihan-Iransans">طاووس یمانی می‌گوید: وقتی وارد مسجد شدم، دیدم امام سجاد علیه السلام در آنجا مشغول عبادت است، عرض کردم: شما را در حالتی دیدم که زیاد سوز و گداز داشتید و حال آن که سه مایه امیدواری برایتان وجود دارد: اول آن که فرزند رسول خدایی، دوم: مشمول شفاعت جدت هستی، سوم: رحمت پروردگار شامل حالتان خواهد شد.<br>امام فرمود: فرزند فرستاده خدا بودن برایم امنیت به وجود نمی‌آورد. زیرا خداوند در قرآن می‌فرماید: «فلا انساب بینهم یومئذ و لا یتساءلون» [۷]؛ ( روز قیامت ) هیچ خویشاوندی یا میانشان نماند و هیچ از حال یکدیگر نپرسند. و اما شفاعت جدم نیز همان گونه است که خداوند می‌فرماید: «ولا یشفعون الا لمن ارتضی» (1)؛ و شفاعت نمی‌کند مگر کسانی را که خداوند رضایت دهد. و اما رحمت پروردگار: «ان رحمت الله قریب من المحسنین» (2)؛ و رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است. ولی من نمی‌دانم که جزء محسنین هستم یانه؟(3) <br>1. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰۱. <br>2. انبیاء/سوره۲۱، آیه۲۸. <br>3. اعراف/سوره۷، آیه۵۶. <br>4. کشف الغمه، ابن ابی الفتح اربلی، ج۲، ص۳۲۰</font></b></p></td></tr></tbody></table> text/html 2018-06-23T04:36:32+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای دانشجویان رشته طراحی و دوخت http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2146 <section id="content" class="main_place" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; box-sizing: border-box; vertical-align: top; max-width: 100%; padding: 2px 4px; position: relative; text-align: justify; overflow: hidden;"><article style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; box-sizing: border-box; vertical-align: top; max-width: 100%; padding: 2px 4px; position: relative; overflow: hidden; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><header style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: tahoma, arial, helvetica; box-sizing: border-box; padding: 10px 5px; width: auto;"><h1 style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 27px; font-family: bmitrabold, BMitra, arial, helvetica; color: rgb(0, 104, 177); text-rendering: optimizeLegibility; text-shadow: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; padding: 0px;">برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای دانشجویان رشته طراحی و دوخت</h1><div style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: tahoma; box-sizing: border-box;"><p align="justify" style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;"></p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/1zom_img_20180619_152943_507.jpg" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; height: 720px;"></p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/77q1_img_20180619_153038_328.jpg" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/j75y_img_20180619_153111_351.jpg" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/xf9k_img_20180619_153103_083.jpg" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/vlu_img_20180619_153049_201.jpg" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;"><br></p></div></header></article></section> text/html 2018-06-20T10:48:34+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور شهید دکتر چمران http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2145 <div><img src="http://shbsh.te.cfu.ac.ir/cache/79/attach/201606/157965_3332759288_525_315.jpg" alt="تصویر مرتبط"></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></span></div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><div style="text-align: right;"><img src="http://www.fetan.ir/home/wp-content/uploads/2015/06/chamran.jpg" alt="تصویر مرتبط"></div>به شما قول می دهم که پس از چند لحظه همه ی شما در استراحتی عمیق و ابدی آرامش خود را برای همیشه بیابید. من چند لحظه ی بعد به شما آرامش می دهم; آرامشی ابدی.&nbsp;</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">شهید دکتر چمران&nbsp;</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"> <div><img src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/3/31/388105_602.jpg" alt="نتیجه تصویری برای شهید دکتر چمران"></div><div><br></div><div><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خدایا، هنگامی که شیپور جنگ طنین انداز می شود، قلب من شکفته شده به هیجان در می آید زیرا جنگ مرد را از نامرد مشخص می کند.<br>شهید چمران</p></div>