شــعبان کـه مه ســـرور هــر مــرد و زن است /
 تـابـان ز وجــود جـلوه « پنــــــــج تـــن» است / 
میلاد علی اکبر و سجاد و اباالفضل و حسین / 
هم مولد پـاک «حجـــت بن الحـــسن» است
اعیاد شعبانیه

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد