حماسه 9 دی 

بصیرت در نه دی معنا شد 

9 دی برخواسته از بصیرت است

کانونهای فرهنگی وهنری 
 انجمنهای علمی دانشجویان
 دانشکده فنی وحرفه ای دختران خرم آباد