برگزاری نخستین کارگاه نشریات دانشجویی توسط استاد راهنما انجمن علمی گرافیک  خانم صالحی وانجمن گرافیک دانشکده فنی وحرفه ای خرم اباد

زمان:29 اردیبهشت 1398

ساعت ده تا12

مدرس استادامید مهدی مسئول نشریات دانشگاه لرستان