جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه فنی استان لرستان در۱۸مهر۹۷ راس ساعت ۱۳/۳۰باحضورمسئولان دانشگاه برگزارشد.
دراین جلسه تاکید برترویج فرهنگ نماز از مهمترین اولویت ها در راستای تعالی و سعادت جامعه بوده که در این راستا تلاش می کنیم
 از تمامی ظرفیت ها بهره گرفته و ازمشارکت دانشجویان درامر نمازاستفاده کنیم.