برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای دانشجویان رشته طراحی و دوخت