کدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟
سوره «حمد» به مادر قرآن معروف است.
2. چند سوره با «الحمدلله» شروع می شود؟
پنج سوره با «الحمد الله» شروع می‌شود. «1. حمد، 2. انعام، 3. کهف، 4. سبأ، 5. فاطر».
3. کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟
سوره «تکویر» تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است.
4. نام چه تعداد از سوره‌های قرآن یک حرفی است؟
نام سوره‌های «ق، ص، ن» یک حرفی است.
5. سوره‌ای که همنام یکی از «فروع دین» است چه نام دارد؟
سورة «حج».
6. چند سوره با «اِنّا» شروع می‌شود؟
چهار سوره با «انّا» آغاز می‌شود: «1. فتح، 2. نوح، 3.قدر، 4. کوثر».
7. کدام سوره به سوره « امام حسین ـ علیه السلام ـ » معروف است؟
سوره «فجر» به سوره امام حسین ـ علیه السلام ـ معروف است.
8. سوره‌ای که تعداد آیاتش برابر با تعداد « چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ » می‌باشد چه نام دارد؟
سوره «صف» تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ است.
9. کدام سوره «همنام یکی از شهرهای ایران» است؟
سوره «نور» همنام شهرستان نور در استان مازندران است.
10. سوره‌هایی که به «مسبّحات» مشهور هستند کدامند؟
سوره‌های «اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه،‌ تغابن و اعلی» به مسبّحات مشهور هستند.
11. چه تعداد از سوره‌های قرآن «مکی» و چه تعداد از آن‌ها «مدنی» هستند؟
«86 سوره مکی» و «28 سوره مدنی» است.
12. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام «قبیله پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » است؟
سوره «قریش» همنام قبیله حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است.
13. کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟
سوره «یس» به قلب قرآن معروف است.
14. سور‌ه‌ای که پنج بار کلمه «الله» در آن آمده است چه نام دارد؟
در سوره «حج» پنج بار کلمه الله آمده است.
15. کدام سوره قرآن کریم است که غیر از (بسم الله الرحمن الرحیم) «حرف میم» در آن به کار نرفته است؟
در سوره «کوثر» به غیر از بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم نمی‌باشد.
16. چه تعداد از سوره‌های قرآن با «اٍذا‌» شروع می‌شود؟
سوره‌های «واقعه، منافقون،‌ تکویر، انفطار، انشقاق، نصر و زلزال» با «اذا» شروع می‌شوند.
17. کدام سوره به «نسب نامه خداوند» مشهور است؟
سوره «اخلاص» به نسب نامه خداوند معروف است.
18. سوره‌هایی که به «عزائم» مشهور هستند کدامند؟
سوره‌های «سجده، فصلت، نجم و علق» به (عزائم) مشهور هستند.
19. کدام سوره «همنام یکی از دانشمندان» است؟
سوره «لقمان».
20. سوره‌ای که غیر از «بسم الله الرحمن الرحیم» تنها یک «کسره» در آن به کار برده شده است چه نام دارد؟
سوره‌ای که غیر از بسم الله الرحمن الرحیم تنها یک کسره در آن به کاربرده شده است سوره «توحید» است.
21. کدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است؟
سوره «طارق» تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است.
22. چه تعداد از سوره‌های قرآن اول اسمشان حرف «الف» می‌باشد؟
چهارده سوره است که اول اسمشان حرف الف می‌باشد: «1. آل عمران، 2. احزاب، 3. اخلاص، 4. اعراف، 5. اعلی، 6. انفال، 7. انبیاء، 8. انعام، 9. انشقاق، 10. احقاف، 11. اسرائیل، 12. ابراهیم، 13. انشراح، 14. انفطار».
23. چند سوره با «یا ایها النبی» آغاز می‌شود؟
سه سوره با «ایها النبی» شورع می‌شوند: «1. احزاب، 2. طلاق، 3. تحریم».
24. سوره‌هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر کردند کدامند؟
سوره‌هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر کردند سوره‌های «هود، واقعه، مرسلات و نبأ» می‌باشد.
25. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از جنگ‌های پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است؟
سوره «احزاب» همنام یکی از جنگ‌های حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ می‌باشد.
26. در کدام سوره ماجرای هلاکت‌بار فرعون و یارانش بیان شده است؟
ماجرای فرعون و یارانش در سوره «یونس» بیان شده است.
27. کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است؟
سوره «حدید» به معنای «آهن» است.
28. چه تعداد از سوره‌های قرآن «سجده واجب» دارد؟
سوره‌های «سجده، فصلت» نجم و علق» سجده واجب دارند.
29. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از «اصول دین» است؟
سوره «توحید» همنام یکی از اصول دین می‌باشد.
30. تعداد کلمات کدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ می‌باشد؟
تعداد کلمات سوره «العصر» برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد.
31. نام چه تعداد از سوره‌های قرآن «اول اسمشان حرف میم» می‌باشد؟
پانزده سوره قرآن اول اسم‌شان حرف میم می‌باشد. «1. مائده، 2. مدثر، 3. منافقون، 4. مؤمن، 5. مطففین، 6.مرسلات، 7. معارج، 8. مجادله، 9. مؤمنون، 10. ماعون، 11. مریم، 12. محمّد، 13. ملک، 14. ممتحنه، 15. مزمّل».
32. کدامیک از سوره‌های قرآن «به زبان بندگان» نازل شده است؟
سوره «حمد» به زبان بندگان نازل شده است
33. کدام سوره است که در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟
سوره «تین».
34. کدام سوره است که قرآن کریم در آن خلاصه شده است؟
قرآن کریم در سوره «حمد» خلاصه شده است.
35. کدام سورة قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد؟
سوره «توبه»
36. کدام سوره «به عروس قرآن» معروف است؟
سوره «الرحمن» به عروس قرآن معروف است.
37. سوره‌هایی که به «حامدات» معروفند چه نام دارند؟
سوره‌های «انعام، فاتحة الکتاب، کهف، سبأ و فاطر»‌ به حامدات مشهور هستند.
38. کدام سوره است که معادل «یک سوم قرآن» است؟
سوره «توحید»معادل یک سوم قرآن است.
39. چند یک از سوره‌های قرآن «با صیغه قسم» شروع می‌شود؟
سوره‌های «عصر، عادیات، ‌تین، ضحی، شمس، بلد، ‌فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قیامت، ‌نجم، طور، ذاریات، صافات، ن، ص، ق و لیل».
40. نام چند یک از سوره‌ها «نقطه» ندارد؟
اسامی سوره‌های بی‌نقطه عبارتند از حمد،‌ رعد،‌ طور، روم و مسد، محمد
41. کدام یک از سوره‌های بزرگ قرآن به‌طور کامل یکجا نازل شده است؟
سوره «مرسلات» به صورت یکجا و کامل نازل شده است.
42. کدام سوره به «ناقه صالح» معروف است؟
سوره «شمس» به ناقه صالح معروف است.
43. سوره‌هایی که به «حوامیم» معروفند چه نام دراند؟
سوره‌های «زخرف، حم، ‌المؤمن، سجده، ‌حمعسق، احقاف، جاثیه و دخان» به حوامیم مشهور هستند.
44. چه تعداد از سوره‌های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد؟
سوره‌های «طلاق و تحریم» تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد.
45. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از روزهای هفته است؟
سوره «جمعه».
46. چه تعداد از سوره‌های کوچک قرآن یکجا نازل شده است؟
سوره‌های «کوثر، نصر،‌ لهب و اخلاص» به صورت کامل و یکجا نازل شده‌اند.
47. چند سوره قرآن با کلمه «قل» آغاز می‌شود؟
پنج سوره با کلمه «قل» آغاز می‌شوند: «جن، کافرون، اخلاص، فلق، ناس».
48. کدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟
سوره «نمل» دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
49. کدام سوره قرآن «ده نام» دارد؟
سوره «حمد».
50. چه تعداد از سوره‌های قرآن با «حروف مقطعه» آغاز می‌شوند؟
تعداد «29 سوره قرآن با حروف مقطعه» آغاز می‌شوند.