من ایرانیــــــم پارسی را پاس بداریـــــم 


تصویر مرتبط


پارسی گویی ( 3 ) برای دیدن فرتور پارسی گوی (۳) در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید

گزیده واژگان ۳)

پارسی گویی را بیاموزیم

پاسداشت زبان پارسی که امروزه ۱۴۴ میلیون تن در جهان به آن سخن می گویند اندیشه نوینی نیست و به سده های پیشتر باز می گردد . بهترین نمونه برای زدودن واژگان بیگانه از زبان پارسی شاهنامه فردوسی بزرگ است که شاید هم بزرگترین تلاش در این زمینه باشد.

زبان پارسی و پارسی گویی نه تنها درگیری با دیگر زیان ها نیست و هرگز ارزش دیگر زیان های سرزمین ایران مانند کردی , لری , آذری و … را کاهش بدهد بلکه خوشبختانه زبان پارسی آنچنان با دیگر زیان های کشورمان در هم آمیخته که یکی از انگیزه های دوستی و یگانگی مردمان ایران از تیره های گوناگون بوده است .

شوربختانه در زبان امروزی ما بیش از نیمی از کلمات بیگانه اند و تلاشی از سوی دیوان سالاران و سرپرستان فرهنگی بزرگترین کشور پارسی زبان برای بهبود و کمک به زبان پارسی به چشم نمی خورد .(( پارسی گویی- فارسی اصیل )

ما در پایگاه خردگان تلاش می کنیم در این دسته بندی یعنی دسته پارسی گویی کاربران گرامی را با واژگان بیگانه و برابر پارسی آنها آشنا نماییم به امید آنکه بتوانیم روزی پارسی سخن بگویمم و پارسی بنویسم . در هر نوبت ۱۵ واژه و برابر آن ها قرار می گیرد. ( پا

واژگان پارسی و برابر بیگانه آن ها :

گزیده واژگان ۳)

به جای امثال بگوییم همانند

به جای محبوب بگوییم دوست داشتنی

به جای ناشی می شود بگوییم بر می آید

به جای مورخ بگوییم گذشته نگار

به جای پاورقی بگوییم زیرنویس

به جای به مثابه بگوییم به مانند

به جای مستولی بگوییم چیره

به جای کماکان بگوییم همچنان

به جای مع هذا بگوییم با این همه

به جای عادت کردن بگوییم خوگرفتن

به جای اصولی بگوییم بنیادی – بنیادین

به جای دور باطل بگوییم دور تباه 

به جای به زعم بگوییم به باور

به جای سایت اینترنتی بگوییم تارنما

به جای جلاد بگوییم دژخیم