برگزاری کارگاه ازدواج باحضور دکترسیاه منصوردرتاریخ 18 اردیبهشت روز سه شنبه 
سالن اجتماعات دانشکده