حضوردانشجویان وکارکنان دانشکده فنی خرم اباد درتپه شهداخرم اباد