ای شهید!ای آنکه بر کرانه ی ازلی و ابدی وجود،برنشسته ای! 
دستی برآر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این مُنجلاب بیرون کش. "شهید آوینی"