برگزاری مسابقات ورزشی تیراندازی دردانشکده 
کسب مقام اول توسط رییس اداره فرهنگی سرکارخانم مریم گرامی فرد
مقام دوم اکرم یدالهی ومقام سوم خانم اعظم پروین