نتیجه تصویری برای روز جوانمردی و فتوت

هفدهم دی ماه، سالگرد اسوه اخلاق و جوانمردی جهان پهلوان غلام رضا تختی، روز فتوت و جوانمردی است.
فتوت در لغت به معنای جوانمردی و سخاوت همراه با بزرگواری و بزرگ منشی است.

نشـانه‏ هاى جوانمـردىحضرت على علیه السلام فرمود: جوانمردى چهار گونه است: فروتنى، هنگام فرمانروایى و حكومت. گذشت، هنگام قدرت. خیرخواهى، هنگام دشمنى. و بخشش بدون منت گذاردى.

به نظر می‌رسد که فضیلت فتوت و جوانمردی به هم آمیخته با فضایل اخلاقی دیگر است. چرا که در فرهنگ اسلامی به کسی صاحب فتوت و جوانمرد اطلاق می‌شود که در او فضائل اخلاقی همچون، عفو و گذشت، بزرگواری، ایثار، صبر، خویشتن داری و پارسایی، دوری از پستی و معصیت رونق یافته باشد. در اهمیت و ارزش این شاخص اخلاقی از امام علی (ع) اینچنین نقل شده است: آرایش نیافته آدمی به زینتی زیباتر از جوانمردی.
بر اساس روایات اسلامی صفت اخلاقی مروت و جوانمردی انسان را از ورود در مناطق ممنوع اخلاقی باز می‌دارد و به او اجازه آلودگی در رذایل اخلاقی را نمی‌دهد، کما اینکه در این خصوص از امام علی (ع) نقل شده است: «مردانگی، دوری کردن انسان است از آنچه مایه ننگ اوست و به دست آوردن آنچه که باعث آراستگی اوست». و در نهایت اسم زیبایی که امام علی (ع) در معرفی این صفت اخلاقی می‌فرمایند قابل دقت است: «مردانگی، نامی است که همه بزرگواری‌ها و خوبی‌ها را در بر می‌گیرد».

فضیلت جوانمردى

مروّت نامى فراگیر

حضرت على علیه السلام فرمود: مروّت، نامى است فراگیرنده هـمه فضیلت ها و خـوبى ها.

پرینت احادیث

مــیزان مـروّت

حضرت على علیه السلام فرمود: مروّت هر كس به قدر عقل و اندیشه اوست.

پرینت احادیث

جــمال آدمـى

حضرت على علیه السلام فرمود: امتیاز آدمى به عقل اوست و زیـبایى او به مـروّتـش.

پرینت احادیث

ترغیب به صفات عالى

حضرت على علیه السلام فرمود: مـروّت، آدمـى را بـه صفات عالى برمى انگیزاند.

پرینت احادیث

بـازدارنده از پســتى

حضرت على علیه السلام فرمود: مـــروّت، انسان را از هرگونه پستى باز مى دارد.

پرینت احادیث

بهترین جلوه در دین

حضرت على علیه السلام فرمود: مروّت، از برترین هاى هر آیینى است و هـر دیـنى كه مـروّت نـدارد، خـیرى هم در آن نیـست.

پرینت احادیث

سـنگینى مـروّت

حضرت على علیه السلام فرمود: آدمى بارى به سنگینى مروّت بـر دوش نـكشـیـده اسـت.

پرینت احادیث

مروّت در هنگام دارایى

حضرت على علیه السلام فرمود: جوانمردى هنگام دارایى آشكار مى شود.

پرینت احادیث

فصـل دوم:

نشانه‏هاى جوانمردى

انصـاف و اصــلاح

رسول اكرم صلی الله علیه و آله به مردى از قبیله «ثقیف» فرمود: اى برادر ثقیفى! مروّت، نزد شما به چیست؟ گفت: یارسول اللّه به انصاف وآشتى دادن بین افراد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نزد ما نیز چنین است.

پرینت احادیث

از صفات رهبران راستین

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: مروّت ما اهل بیت، گذشت از كسى است كه به ما ظلم كرده و بخشش به كسى است كه ما را محروم كرده است.

پرینت احادیث